הארגון המקצועי הישראלי

לייצור וגידול יין

Israeli Professional Enology and

Viticulture Organization

(IPEVO)


 1. שם העמותה

א. הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין (להלן – "הארגון")

Israeli Professional Enology and Viticulture Organization

(For the English version of the IPEVO Charter and bylaws please click here)

 1. מטרות העמותה

א. לעודד, לטפח, לקדם מצוינות בגידול ענבי יין וייצור יין בישראל.

ב. לשמש בסיס למיזמים של שיתוף פעולה טכני בין חברי הארגון.

ג. לשמש במה להצגות ודיונים בנושאים רלוונטיים, מחקר ופיתוחים טכניים וטכנולוגיים לקידום תעשיית היין הישראלית.

ד. לקדם את מותג היין הישראלי בישראל ובעולם.

ה. לעסוק בנושאי אסדרה (רגולציה) של תעשיית היין הישראלית, לרבות:

  1. חומר ריבוי גפן;
  2. חקיקה המשפיעה על תעשיית היין בישראל;
  3. שדלנות מול ארגונים רלוונטיים וגופי ממשל לקידום האינטרסים של תעשיית היין הישראלית וחברי הארגון;

ו. לשתף פעולה עם ארגוני תעשיית יין אחרים – לאומיים ובינלאומיים;

 1. סמל הארגון (לוגו)

א. סמל/לוגו (יקבע על ידי ההנהלה ויופיע על כל פרסומי ותכתובות הארגון.

 1. כספי הארגון ודמי חבר

הארגון יגבה כספים למימון פעילותו באמצעות דמי חבר שנתיים, תרומות של חברי הארגון וידידי הארגון, מענקי מגופי מחקר וארגונים אחרים, והוא רשאי גם לייצר הכנסה מפעילויות הארגון לשם הגשמת מטרותיו.

א. כספי הארגון ונכסיו ישמשו אך ורק למימוש מטרות הארגון.

ב. כספי הארגון יופקדו בחשבון בנק שיפתח וינוהל למטרה זו, ויהא על שם הארגון.

ג. הגזבר יהא אחראי לניהול חשבון הבנק האמור, ויהא נתון לפיקוח ועדת הביקורת של הארגון.

 1. חברות
  א. זכאי להיות חבר בארגון מי שמתקיים בו התנאים הבאים

  1. מי שעובד במשרה מלאה בתעשיית היין הישראלי וכן מתקיים בו
  2. הוא מועסק כיינן או אגרונום גפן ביקב המייצר כמות מזערית של 20,000 בקבוקים/שנה. גם מי שאינו מועסק כיינן או ככורם, יכול להיות זכאי לחברות, אם ברשותו תואר אקדמי בייננות או אגרונומיה של הגפן.
  3. מי שהתקיימו בו התנאים האמורים, אך פרש לגמלאות.

ב. אדם המבקש להתקבל כחבר חדש יגיש בקשה המפרטת את עמידתו בתנאי הכשירות לוועדת החברות, שתבחן את עמידתו בתנאים, ותקבל את אלו העונים להם.

ג. חבר חדש יחתום על ההצהרה הכתובה הבאה: "אני (שם, כתובת, מספר תעודת זהות), מבקש להתקבל כחבר בארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין. אני מכיר היטב את מטרות הארגון ותקנונו. היה ואתקבל כחבר, אשמור ואקיים את מטרות הארגון, תקנונו והחלטות האסיפה הכללית וההנהלה של הארגון".

ד. דמי חבר

  1. הנהלת הארגון, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שנתיים שתשלומים יהיה חובה על החברים.
  2. תשלום דמי החבר יזכה את החבר בחברות בלבד.
  3. דמי החבר יכול שישולמו על ידי החבר או על ידי היקב בו מועסק החבר. יובהר, כי החברות היא אישית.
  4. ההנהלה רשאית להחליט, מעת לעת, על גביית תשלומים נוספים (מעבר לדמי החבר) למטרות שונות, ממשתתפים באירועים האמורים.
  5. דמי החבר יגבו על ידי הגזבר. ניהול הכספים האמורים הוא באחריות הארגון ונועד לשם קיום פעילויות הארגון.
  6. דמי החבר לחבר שיצא בגמלאות יהיו מחצית מדמי החבר.
  7. חברים חדשים (או חברים המחדשים חברותם לאחר תקופה) ידרשו לשלם דמי חבר שנתיים כפולים, עבור שנת חברותם הראשונה.
  8. הנהלת הארגון, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שנתיים שתשלומים יהיה חובה על החברים.
 1. זכויות וחובות החברים
  א. חבר האגון זכאי להשתתף בכל פעילויות הארגון וליהנות משירותיו.
  ב. לחבר הארגון זכות הצבעה באסיפה הכללית של הארגון. לחבר זכות הצבעה אחת.
  ג. כל חבר רשאי להיות מועמד להנהלה ו/או לוועדת הביקורת.
  ד. סיום החברות בארגון לא פוטר החבר מכל חוב שטרם נפרע לארגון, שנוצר טרם סיום חברותו, ועד למועד סיום חברותו.
 2. סיום חברות
  א. החברות בארגון תסתיים בקרות אחד מאלו:

  1. פירוק הארגון.
  2. מות החבר.
  3. פרישת החבר – מכתב פרישה ימסר להנהלה.
  4. הדחתו מהארגון.
  5. אי תשלום דמי חבר שנתיים במלואם.

ב. הדחה חבר מהארגון

  1. האסיפה הכללית, רשאית, על בסיס המלצת ההנהלה להדיח/להרחיק חבר מהארגון על בסיס כל אחת מהסיבות הבאות:
   • החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטת האסיפה הכללית.
   • החבר מפר או פועל כנגד מטרות הארגון.
   • החבר הורשע בעבירה מסוג פשע או עוון.
   • החבר לא שילם את דמי החבר השנתיים במלואם.
  2. ההנהלה תמליץ לאסיפה הכללית על הרחקת/הדחת חבר רק לאחר שנתנה לו הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בענין.
 1. הודעות לחברים

כל ההזמנות, בקשות, אזהרות או הודעות אחרות של הארגון לחבריו ישלחו בדואר רגיל או באמצעות דואר אלקטרוני או שירות הודעות אלקטרוני. החבר יהא אחראי לוודא כי לארגון יש את כתובתו הנכונה לצורך משלוח הודעות.

 1. אסיפות כלליות
  א. מועד ומקום

  1. האסיפה הכללית השנתית של חברי הארגון תתקיים מדי בשנה.
  2. ההנהלה תקבע את מועד ומקום קיום האסיפה הכללית ותשלח הודעה על כך ואת סדר היום לכל חברי הארגון לפחות 21 יום קודם למועד המיועד לקיום האסיפה.

ב. תפקידי אסיפה כללית רגילה. אסיפה כללית רגילה תכלול את הנושאים הבאים:

  1. דיון וקבלת דוח הפעילות של ההנהלה ושל ועדת הביקורת.
  2. קבלה ואישור של הדוח הכספי השנתי של הארגון.
  3. בחירת חברי הנהלה ויו"ר הנהלה בתום תקופת הכהונה.
  4. בחירת חברי ועדת הביקורת.
  5. כל חבר הארגון רשאי להציע נושאים לדיון באסיפה כללית רגילה, בתנאי שהגיש בקשתו בכתב להנהלה לפחות 21 יום לפני מועד האסיפה.

ג. מנין חוקי. האסיפה הכללית תתקיים אם לפחות רבע ממספר חברי הארגון נוכחים. אם מנין חוקי כאמור ישנו בפתיחת האסיפה, האסיפה תימשך ותקיים דיונים ותקבל החלטות, גם אם מספר הנוכחים פחת מן המספר הנדרש במהלך הישיבה.

ד. החלטות

  1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב מבין המצביעים. אם מנין הקולות שקול, יושב האסיפה רשאי להכריע בין הקולות השקולים.
  2. החלטות האסיפה הכללית מחייבות את כל החברים.

ה. פרוטוקולים

  1. המזכיר יתעד את תוכן ישיבות האסיפה. הפרוטוקול יעשה הן בעברית והן באנגלית.
 1. הנהלת הארגון
  א. חברי ההנהלה

  1. נשיא הארגון יהא יושב ראש ההנהלה והוא .
  2. ההנהלה תמנה 7 חברים.

ב. חברי ההנהלה יבחרו את בעלי התפקידים הבאים:

  1. מזכיר הארגון.
  2. גזבר הארגון.

ג. ההנהלה תמנה יועץ משפטי לארגון.

ד. תקופת הכהונה.

  1. תקופת כהונת ההנהלה תהא 4 שנים ממועד בחירתה על ידי ההנהלה. חבר הנהלה יוצא יכול שיבחר לכהונה נוספת.
  2. חבר הנהלה יכול לסיים כהונתו בכל עת באמצעות הודעה בכתב להנהלה. חבר הנהלה לא יוכל להמשיך בכהונתו אם הורשע בעוון או בפשע.

ה. ישיבות ההנהלה.

  1. ההנהלה תקבע את תאריכי ישיבותיה.
  2. ההנהלה תקיים לפחות ישיבה אחת בשנה.
  3. מנין חוקי: ישיבת ההנהלה תתקיים רק אם נוכחים לפחות רוב מבין חברי ההנהלה. אם מנין חוקי כאמור התקיים בפתיחת הישיבה, הישיבה יכולה להימשך, דיונים יכולים להתקיים והחלטות יכולות להתקבל, גם אם מספר החברים פחת מן המניין החוקי האמור במהלך הישיבה.
  4. כל 3 מחברי הנהלה רשאים לזמן ישיבת הנהלה.
  5. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב רגיל מבין המשתתפים בהצבעה. היה ומנין הקולות שקול, יושב ראש ההנהלה רשאי להכריע בהצבעה.
  6. אם וכאשר ההנהלה איננה יכולה להיפגש לשם קיום דיונים וקבלת החלטות, ניתן לקיים דיון ולקבל החלטות באמצעות דואר אלקטרוני בדרך הבאה:
   • המזכיר ישלח לחברי ההנהלה סיכום הנושא עליו יש לקיים הצבעה.
   • לאחר קבלת תגובות וקיום דיון, יופץ נוסח סופי של ההחלטה לחברי ההנהלה.
   • יש לקבל את הצבעות כל חברי ההנהלה על מנת שההחלטה תהא בת תוקף.
   • נוסחי ההצבעות יהוו את פרוטוקול דיון ההנהלה הרגיל, במקרה כזה.
  7. פרוטוקולים
   • ההנהלה תהא אחראית לתיעוד סיכומי ישיבותיה והחלטותיה. סיכומי ישיבות ההנהלה יופצו לחברי ההנהלה.

ו. מורשי חתימה. ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ועובדיה לחתום בשם הארגון על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את הארגון.

ז. יושב ראש ההנהלה

  1. תפקיד יושב ההנהלה ימולא על ידי נשיא הארגון. רק חבר הארגון שנכח ברוב פעולות הארגון בשנה במשך 3 השנים האחרונות יוכל להיבחר לתפקיד זה.
  2. יושב הראש יהא אחראי (מבחינה ביצועית) לזמן את האסיפות הכלליות וישיבות ההנהלה. יושב ראש הארגון אחראי לתפקוד התקין של הוועדות השונות שיתמנו על ידי ההנהלה, והוא ידווח לאסיפה הכללית על פעילות ההנהלה.
  3. יושב הראש יקבל סיוע במילוי חובותיו, בעיקר מהמזכיר וכמו כן מוועדה או וועדות, חבר או חברים, שיסייעו לו.
  4. הנשיא, במסגרת תפקידו כיושב ראש, יבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה של שנתיים. היה ולאחר תום תקופה זו, לא הוגשה מועמדות של חברים אחרים בארגון לתפקיד, תהא האסיפה הכללית להאריך את תקופת כהונת הנשיא לשנה נוספת, עד שיערכו בחירות חדשות.
  5. הנשיא יכול שיבחר ללא יותר משתי תקופות כהונה רצופות של שנתיים.
  6. נשיא לשעבר יכול להיבחר שוב לאחר תקופת כהונה של נשיא אחר.
 1. מזכיר הארגון
  א. רק חבר הארגון שנכח ברוב הישיבות בשנה במשך 3 השנים האחרונות יוכל להיבחר לתפקיד זה.
  ב. המזכיר יסייע ליושב ראש ההנהלה והנהלה במילוי חובותיהם.
  ג. המזכיר ירשום את פרוטוקולי ישיבות האסיפה הכללית וההנהלה. המזכיר יודיע על שינויים בהרכב ההנהלה וועדת הביקורת, ובהרכב מורשי החתימה של הארגון.
  ד. המזכיר ינהל את חובות הדווח בין ההנהלה לבין החברים. המזכיר יהא אחראי לניהול רשימה עדכנית של חברי הארגון וחברי ההנהלה.
  ה. המזכיר יבחר לתקופת כהונה של שנתיים. היה ולאחר תום תקופה זו, לא הוגשה מועמדות של חברים אחרים בארגון לתפקיד, תהא ההנהלה רשאית להאריך את תקופת כהונת הנשיא לשנה נוספת, עד שיערכו בחירות חדשות.
 2. גזבר הארגון
  א. רק חבר הארגון יוכל לכהן בתפקיד הגזבר. במידת האפשר, תינתן עדיפות לבעל ניסיון פיננסי, מיסויי או ניהולי.
  ב. הגזבר יהא אחראי לכספי הארגון ולשימוש בהם לשם הגשמת מטרות הארגון, כפוף לתקציב השנתי של הארגון.
  ג. הגזבר יקבל אישור מוקדם מההנהלה לכל הוצאה בחריגה מהתקציב.
 3. ועדת הביקורת
  א. ועדת הביקורת תהא בת 2 חברים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית.
  ב. חברי ועדת הביקורת, יבחרו לתקופת כהונה של שנתיים, ויכול שיבחרו לכהונה נוספת, באישור האסיפה הכללית.
  ג. ועדת הביקורת תיבחן את התקציבים והפעילות הכספית של הארגון. הוועדה תקבל את הדוחות הכספיים השנתיים, והמאזנים מהגזבר ויחד עם הגזבר תציג את הדוח הכספי השנתי לאסיפה הכללית.
  ד. במקרה בו ועדת הביקורת מגלה אי תקינות בהתנהלות הכספית של הארגון היא תדווח על כך מיידית לנשיא ולהנהלה, על מנת שהם יחפשו דרך לתיקון הבעיה. היה וההנהלה מסרבת לשתף פעולה, ועדת הביקורת מוסמכת לזמן אסיפה כללית מיוחדת לדון בממצאי הוועדה.
  ה. חבר ועדת הביקורת לא יכהן כחבר הנהלה, או כל ועדה אחרת של הארגון, כל עוד הוא מכהן כחבר ועדת הביקורת.
 4. ניהול פרויקטים מיוחדים

כל הצעה לניהול פרויקטים מיוחדים (פרסומים, כנסים, סימפוזיונים, סיורי שטח וכיוצ"ב) תיבחן על ידי ההנהלה, אשר בסמכותה למנות ועדה לכל פרויקט מיוחד, ככל הנדרש. לכל פרויקט מיוחד יוכנו תוכנית פעולה, תקציב ולוח זמנים. כל פרויקט מיוחד יובא לאישור ההנהלה. החלטות ההנהלה לאישור הפרויקט המיוחד מותנות בכך שהארגון יכול לממן הפרויקט המיוחד ממקורות שאינם דמי החבר.

 1. פרסומי הארגון
  א. כל פרסום של הארגון ישאף לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.
  ב. הארגון יגייס תרומות למימון הפקת הפרסומים.
  ג. ההנהלה היא העורכת של כל פרסומים הארגון, והיא תמנה צוות ביצוע של הפרסום. ההנהלה תאשר בית הדפוס שיפיק הפרסום. העורך וצוות הביצוע יהיו כפופים להנהלה.
  ד. במקרה בו איזה מן התפקידים הקשורים לפרסום לא יתבצע כהלכה, ההנהלה תהא רשאית להחליף את מי שממלא תפקיד כאמור.
  ה. ההנהלה תיקבע את המחיר לפרסומי הארגון.
  ו. ההנהלה תיקבע את הגופים שיהיו אחראים להפצה, מכירה ואחסון של פרסומי הארגון.
 1. מפגשים מקצועיים
  א. הארגון ישאף לקיים מפגש מקצועי מדי חודש בין החודשים נובמבר ליוני. הזמנה תוצא לפחות 21 יום לפני מועד המפגש.
  ב. מקום המפגש: יש לעודד החברים לארח מפגשים מקצועיים. אם אף אחד מן החברים לא התנדב לאחר מפגש כאמור, הנשיא יקבע תורנות אירוח לאחד מן החברים.
  ג. תוכן המפגש: מאחר המפגש יהא אחראי לקביעת תוכן המפגש.
  ד. תוכן המפגש המוצע יאושר על ידי הנשיא.
  ה. מארח המפגש רשאי להאציל קביעת תוכן המפגש לחבר אחר.
  ו. תוכן המפגש יכול שיכלול, אך לא יוגבל, לנושאים הבאים:

  1. סיכומים עונתיים
  2. הצגת ניסויים
  3. הצגת מחקר
  4. ביקורת ספרות רלוונטית
  5. טעימת יינות: מסחריים, בהכנה או ניסיוניים
  6. סיור ביקב או בכרם
  7. דיונים פתוחים במגוון נושאים (עם מנחה/מגיב)
  8. פאנלים בנושאים שונים (עם מנחה/מגיב)
  9. דיונים מונחים בדרכים לשיתוף פעולה
  10. דיונים מונחים בקידום התעשייה
  11. הרצאת אורח (שאינו חבר) בנושא רלוונטי
  12. ביקורות על מכשור ומוצרים רלוונטיים לתעשיה
  13. מכיון שפגישות מקצועיות אמורות לקדם דיאלוג בסביבה בטוחה, עיתונאים או אורחים אחרים לא יורשו להשתתף בהם, אלא באישור הנשיא. נדרש טעם מיוחד להצדיק נוכחות מי שאיננו חבר בפגישות אלו.
 1. הפצת תקנון העמותה
  א. לאחר רישום הארגון כעמותה, יופץ תקנון העמותה לכל חברי הארגון.
  ב. עותק התקנון ימסר לכל מועמד חדש לחברות בארגון.
  ג. תקנון הארגון יעודכן בנוסחים בעברית ובאנגלית. הנוסח המחייב הוא הנוסח העברי.
  ד. הצעות לתיקון ושינוי התקנון ישלחו לחברים לפחות 21 יום לפני האסיפה הכללית השנתית של הארגון. תיקונים ושינויים לתקנון יעשו ברוב רגיל מבין המצביעים של האסיפה הכללית.
  ה. אתר אינטרנט של הארגון יוקם ותקנון יופיע ויפורסם לציבור בו.
 2. חלוקת נכסי הארגון לאחר פירוק
  א. החלטה על פירוק מרצון של הארגון תתקבל באסיפה כללית, אשר הודעה על קיומה נשלחה לכל חברי הארגון לפחות 21 יום מראש, ואשר הנושא של פירוק הארגון נכלל בה במפורש. החלטה על פירוק תדרוש רוב של שני שלישים מבין המשתתפים באסיפה הכללית.
  ב. פירוק מרצון של הארגון וכן פירוק הארגון בצו בית משפט יעשו בהתאם להוראות פרק ז' לחוק העמותות, התש"ם – 1980.
  ג. פורקה הארגון, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלא לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריו.
 3. שונות
  א. נכסי הארגון והכנסותיו משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו, אסורה.
  ב. הארגון לא ישמש כבמה (פלטפורמה) לקידום חבר, יצרן או איזור מסוים בישראל;