IPEVO– הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין

IPEVO- הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין, מאגד בתוכו את אנשי המקצוע של תעשיית היין המקומית, הארגון התחיל את פעילותו בשנת 2012 במטרה לקדם את שיתוף הפעולה הטכני והמקצועי, כמו גם בנושאים כללים בתוך תעשיית היין הישראלית.

חלק גדול מאזורי היין המובילים בעולם מאופיינים על ידי רמה גבוהה של שיתוף פעולה בתוך התעשייה. מתוך אזורי יין בוגרים כאלה נמצאים מספר רב ומגוון של ארגונים היוצרים שיתופי פעולה בנושאים שונים ובצורות שונות בין חברי הארגונים.

אחת הקבוצות החשובות שתורמות למאמץ הזה ולשיתופי הפעולה בתוך התעשייה היא קבוצת הייננים והכורמים של היקבים.

הארגון החל את פעילותו בשנת 2012 והחל משנת 2019 הוא עמותה רשומה.

מטרות הארגון הן:

לעודד, לטפח, לקדם מצוינות בגידול ענבי יין וייצור יין בישראל.

לשמש בסיס למיזמים של שיתוף פעולה טכני בין חברי הארגון.

לשמש במה להצגות ודיונים בנושאים רלוונטיים, מחקר ופיתוחים טכניים וטכנולוגיים לקידום תעשיית היין הישראלית.

לקדם את מותג היין הישראלי בישראל ובעולם.

לעסוק בנושאי הסדרה (רגולציה) של תעשיית היין הישראלית, לרבות:

    • חומר ריבוי גפן;
    • חקיקה המשפיעה על תעשיית היין בישראל;
    • שדלנות מול ארגונים רלוונטיים וגופי ממשל לקידום האינטרסים של תעשיית היין הישראלית וחברי הארגון;

לשתף פעולה עם ארגוני תעשיית יין אחרים – לאומיים ובינלאומיים.

הארגון מאגד תחתיו יננים ואגרונומים מכלל היקבים בישראל, ומקיים מפגשים סדירים לאורך כל השנה, לצד עבודה על פרוייקטים ומיזמים שונים בתחום הגפן והיין.

נכון ליוני 2021 חברים בארגון כ 70 חברים מכלל היקבים בארץ.

חברי הועד המנהל הינם:

יו״ר- ויקטור שונפלד (יקב רמת הגולן).

גזבר- אוליבייה פרתי (יקב טפרברג).

דוברת- נעמה סורקין.

מזכיר- דרור אנגלשטין (יקב שורק).

חבר ועד- גיל שצברג (יקב רקנאטי).

חבר ועד- דוד בר אילן (יקב טוליפ).